Hazai anyakönyvezés

 

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezéshez kapcsolódó szabályokat jelenleg az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Negyedik könyve
  • a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény.

Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztály 2. végzi Budapesten.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, az eljáráshoz az illetékes hatóság másolatot nem fogad el!  Lehetősége van arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról készült hiteles másolatot használja fel a hatóság az eljárásban. Ebben az esetben a másolat-hitelesítés díját meg kell fizetnie.

Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven készült, fordítás nem szükséges, minden más külföldi okiratot csak hiteles magyar nyelvű fordítással lehet az eljárásban elfogadni.

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet benyújthatja a kuvaiti magyar Nagykövetségen, továbbá bármely kormányablaknál, valamint a magyarországi lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

 

A hazai anyakönyvi kérelemhez csatolandó külföldi okiratokkal szembeni alapkövetelmények:

Diplomáciai felülhitelesítés

Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi kivételekkel – a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Kivételek a diplomáciai felülhitelesítés alól: 

Apostille: azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille-jal kell ellátni. (1973 évi 11. tvr.)

A hágai egyezményben részes államok listája a mellékelt oldalon található meg: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.

A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.

Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött (pl. Románia, Ausztria, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna).

 

Hiteles magyar fordítás: A nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

 

Kérjük, hogy a kérelem beadása előtt telefonon egyeztessen a konzuli feladatot ellátó munkatársakkal!