A kérelmező magánútlevél (a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány) iránti kérelmet belföldön a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.

Magyar állampolgárok jogosultak az eljárásra.

  • Kizáró okok: A kérelem előterjesztésekor főszabály szerint személyesen kell megjelenni. Ha a kérelmező korábbi úti okmányának kiállítása iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomata tárolásához hozzájárult, a tároló elemet tartalmazó úti okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az új úti okmány kiállítása, valamint a második magánútlevél kiállítása iránti kérelem személyes megjelenés és az ujjnyomat rendelkezésre bocsátása nélkül, elektronikus úton benyújtható, az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült úti okmány vagy az első magánútlevél érvényességi idején belül. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be, de ekkor is meg kell jelenni személyesen, kivéve, ha a kérelmező kiskorú és útlevelének az ujjnyomatot nem kell tartalmaznia (azaz 12. életévét még nem töltötte be). Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé. Ha a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő megjelenése aránytalan nehézséget okoz, az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem, valamint ha a 12. életévét még nem töltötte be a kérelmező, ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen, vagy egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvosa írásban igazolja, az útlevél iránti kérelem a konzuli tisztviselőhöz postai úton is benyújtható. Ebben az esetben a kérelmező személyazonosságát és aláírását az érintett ország gyakorlata szerint erre felhatalmazott külföldi szerv vagy személy hitelesíti. A hitelesítés – nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – akkor fogadható el, ha azt a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.