1. KÖZJEGYZŐI TEVÉKENYSÉG ÉS HITELESÍTÉS

A nagykövetség konzuli osztálya az alábbi tényekről vagy állapotról állíthat ki konzuli tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítés”):

 • névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el; (aláírás hitelesítése)
 • a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról; (másolat hitelesítése)
 • a konzuli osztály által készített fordításról, az ügyfél által bemutatott fordítás helyességéről(fordítás hitelesítése)
 • magyar állampolgár életben létéről. (életbenléti igazolás, adategyeztetés)

Diplomáciai felülhitelesítés

Amennyiben Ön nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretne hitelesíteni, hanem egy magyar irat kuvaiti felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretné hitelesíteni, akkor konzuli hitelesítésre van szüksége. Magyar iratra az illetékes magyar hatóság (Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Közjegyzői Kamara), kuvaiti okirat magyarországi felhasználása esetén az illetékes kuvaiti hatóság állítja ki.

A magyarországi felhasználás érdekében a Nagykövetség a kuvaiti külügyminisztérium hitelesítő bélyegzőjét közbenső diplomáciai felülhitelesítéssel köteles ellátni.

A magyar, illetve a külföldi okiratok elfogadásával kapcsolatban kérjük tanulmányozzák a KKM vonatkozó tájékoztatóját.

2. LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

- Külföldi letelepedés bejelentése

A külföldi letelepedési szándék bejelentése nem új keletű kötelezettsége az országot véglegesen elhagyó polgároknak. Amennyiben a polgár úgy dönt, hogy külföldön szándékozik letelepedni, úgy azt az illetékes hatóságoknál be kell jelentenie az alábbiak szerint.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 26. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy postai úton személyazonosság igazolásával kell bejelentenie.

Ez a szabály azokra vonatkozik, akik a személyi és lakcím nyilvántartásban bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

Külföldi letelepedési szándék nyilvántartásba vételét követően az eljáró hatóság állítja ki az érintett polgár új lakcímigazolványát, melyet a konzuli tisztviselő ad át vagy kézbesít részére. A lakcímigazolvány azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, azon „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

A külföldi letelepedést elektronikusan közvetlenül is be lehet jelenteni az illetékes hazai hatóságnak (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - KEK KH), ennek azonban feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen Ügyfélkapuval.

 Figyelem!

A kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozó kérelmét szülője (törvényes képviselője) terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell mindkét szülőnek a kiskorú külföldi letelepedésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatát.

A mindkét szülő által megadott hozzájárulásra természetesen abban az esetben is szükség van, ha a szülők külön élnek, kivéve ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Nem szükséges mindkét szülő együttes személyes megjelenése a kérelem benyújtásakor, de a távollevő szülő sajátkezű aláírásával ellátott engedélyező nyilatkozatát csatolni kell a beadványhoz. A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szülő és a kiskorú személyazonosító adatait, valamint a szülő kifejezett hozzájárulását a kiskorú külföldi letelepedéséhez, és a nyilatkozatot két tanú előtt kell aláírni.

Amennyiben a szülők a kiskorú gyermek külföldi letelepedését illetően nem tudnak megegyezni, és ezért nem áll rendelkezésre a mindkét szülő által aláírt nyilatkozat, akkor a gyámhatóság döntését kell mellékelni (kivételes szabályként ez fogja pótolni a szülők együttes engedélyező nyilatkozatát).  

Fontos:

A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége egészen a letelepedési szándék bejelentéséig fennáll. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tett, Magyarországon a járulékfizetési kötelezettségének továbbra is eleget kell tennie. Az adóhatóságok felé fennálló esetleges tartozásával kapcsolatosan a konzuli hivatal segítséget nyújtani nem tud.

Eljárási díj: illetékmentes

- Nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként

Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel szükséges azon magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, akik nem Magyarország területén születtek, valamint sosem éltek Magyarországon, így ott bejelentett lakcímmel sem rendelkeznek. A nyilvántartásba vételhez szükséges adatlapot a letölthető nyomtatványok között találja.

- Hazatérési szándék bejelentése

A külföldön letelepedett polgárnak, illetőleg a külföldön élő magyar állampolgárnak – döntésétől függően – továbbra is lehetősége van arra, hogy hazatérési szándékát bejelentse.

A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől számított öt napon belül köteles a lakóhelye szerinti járási hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges – okirattal igazolt – személyi és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal lakcímigazolványt ad ki részére.

A hazatérő, Magyarországon élő magyar állampolgárként jogosulttá válik személyazonosító igazolvánnyal történő ellátásra. A személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelmét bármely járási hivatalnál előterjeszheti.

3. ANYAKÖNYVI KIVONAT BESZERZÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

Nagykövetségünk konzuli osztályán lehetőség van születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, illetve halotti anyakönyvi kivonat beszerzésére.

A kérelem formanyomtatványon nyújtható be nagykövetség konzuli osztályára. Kérjük szíveskedjék mellékelni személyazonosságát igazoló okiratának másolatát. Amennyiben Ön a kérelmet Nagykövetségünk konzuli osztályán nyújtja be, az eljárás előreláthatólag 2 hónapot vesz igénybe.

Szeretnénk ügyfeleink figyelmét ezért felhívni, hogy amennyiben az okirat kiállítása érdekében közvetlenül a magyarországi anyakönyvi esemény (születés, házasság, elhalálozás) helye szerinti anyakönyvi hivatal anyakönyvvezetőjéhez fordulnak (akár postai úton is), az anyakönyvvezető azonnal ki tudja állítani az anyakönyvi kivonatot.

4. ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY BESZERZÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

Erkölcsi bizonyítvány igénylése a a Nagykövetség konzuli osztályán

A kérelemhez szükséges:

 • kitöltött adatlap 
 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány.
 • Az eljárás előreláthatólag 2-3 hónapot vesz igénybe.
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylése Magyarországon

A bizonyítvány iránti kérelem benyújtható Magyarországon (így jóval gyorsabb az ügyintézés):

 • postai úton, magyarországi postahivatalban; - ehhez saját vagy egy rokon, ismerős magyarországi lakcímének megadása szükséges;
 • elektronikusan az ügyfélkapun keresztül;
 • Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság ügyfélszolgálatán személyesen, kizárólag soron kívüli eljárás esetén a Budapest, IX. kerület Vaskapu utca 30/A. szám alatt (ilyenkor a kiállított bizonyítvány a kérelem benyújtását követő ügyfélfogadási napon - de legkésőbb 5 napon belül - személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át az ügyfélszolgálaton. 

Letölthető dokumentum: 

HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRŐLAP

 

5. HALOTTSZÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁGRA

Amennyiben egy Kuvaitban elhunyt személy földi maradványait szeretnék szállítani Magyarországra, ehhez halottszállítási engedély szükséges, amelyet a Nagykövetség konzuli osztálya állít ki.

A magyar diplomáciai vagy konzuli képviselet az alább felsorolt iratok bemutatását követően tudja kiállítani a halottszállítási engedélyt:

 • a temetkezési vállalkozó igazolása (a holtest és koporsó előkészítéséről)
 • a magyarországi temető befogadói nyilatkozata.
 • a koporsó szállításának módja, a szállítási útvonal, a magyarországi belépési határállomás neve.
 • a magyarországi ügyintéző vagy rokon neve.
 • orvosszakértői igazolás a halál okáról (nem fertőző betegség)
 • halotti anyakönyvi kivonat
 •  

Tisztelt Ügyfeleink! A földi maradványok határon történő átszállítása, és különösen a fent említett iratok beszerzése nagy tapasztalatot és szaktudást, illetve nyelvtudást igénylő feladat. Javasoljuk, hogy a halottszállítást egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező temetkezési vállalatra bízzák. A nemzetközi halottszállítók számára nem jelent problémát a külföldi iratok beszerzése, és a konzuli osztállyal is kiváló munkakapcsolatban vannak, így biztosítva a zökkenőmentes, pontos ügyintézést. Vegyék figyelembe, hogy a magyar temetkezési vállalat munkatársának többszöri kiutazása jelentős többletköltséget okoz!

A halottszállítási engedélyt soron kívül állítjuk ki, de kérjük, a gyors ügyintézés érdekében előre jelezzék, hogy mikor várható személyes megjelenésük a konzuli osztályon és lehetőleg előre küldjék át faxon vagy emailen az engedély kiállításához szükséges dokumentumokat, hogy az engedélyt előre ki tudjuk állítani.

Itt szeretnénk továbbá felhívni szíves figyelmüket, hogy magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetét Magyarországon is anyakönyvezni kell.