A kérelmező magánútlevél (a külföldre utazásra, illetve az onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány) iránti kérelmet belföldön a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal) vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál, külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújthatja be.

Úti okmány adattartalmát képező személyes adatait (formanyomtatványon szereplő adatok, azaz családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, anyja születési családi neve és utóneve, nem, állampolgárság), lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását és saját kezű aláírását köteles a kérelem benyújtásakor az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmező útlevelének aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője nyújtja be és írja alá. A formanyomtatványon az adatok mellett meg kell jelölni, hogy milyen típusú úti okmány kiadását kéri a kérelmező, meg kell adni továbbá a leadásra kerülő úti okmány betűjelét, számát, illetve az úti okmány kézbesítésére szolgáló címet. A kérelmező az útlevél kérelmezésekor köteles az ujjnyomatát az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani (kivéve ha a kiskorú a 12. életévét még nem töltötte be, az útlevél iránti kérelem benyújtásakor ujjnyomat adására állandó jelleggel vagy átmenetileg fizikailag képtelen személyek esetében, valamint azon személyek esetében, akiknek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor történő személyes megjelenését – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – egészségi állapotuk nem teszi lehetővé).

Milyen iratok szükségesek:

Az úti okmány iránti kérelem előterjesztésekor a rendelkezésre bocsátandó adatok igazolására be kell mutatni:

- a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímkártya);

- az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát (ha nem áll a kérelmező rendelkezésére, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány, vagy okirat adataival, az útlevélhatóság, vagy az eljárásban közreműködő hatóság hivatalból intézkedik a személyazonosság megállapítása érdekében), valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is (ha ilyennel nem rendelkezik, az eljáró hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, azonban a magyar állampolgárságot nem kell igazolni az elveszett, eltulajdonított, vagy megsemmisült érvényes magánútlevél helyett új útlevél kiadása esetén, ha az útlevélhatóság a magánútlevél visszavonására intézkedést nem tett, vagy ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza)

- kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról;

- kérelmező előző, le nem járt érvényességi idejű úti okmányát, ha annak utazási szándékkal történő visszahagyását kérte (nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült; feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességű útlevelet eltulajdonították, és ezt a rendőrségen bejelentették). Az úti okmány iránti kérelemhez csatolni kell az illetékekről szóló törvényben meghatározott illeték megfizetésének igazolását. A visszahagyott úti okmányt az új úti okmány személyes átvételekor kell leadni, illetve a külföldön élő vagy tartózkodó magyar állampolgár esetében az új magánútlevél átvételekor a konzuli tisztviselőnél személyesen kell leadni, vagy postai úton eljuttatni. Ha a kérelmező nem személyesen jár el (12. életévét be nem töltött kiskorú, a kérelmező egészségi állapota nem teszi lehetővé a személyes megjelenést - ilyen esetben be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást is, a külföldön élő vagy tartózkodó kérelmező konzuli tisztviselőnél történő személyes megjelenése aránytalan nehézséget okoz), csatolni kell a kérelmező igazolványképét.

- Amennyiben csak az egyik szülő van személyesen jelen a kérelem benyújtásakor, így a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatára van szükség. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.

- Ha a szülői felügyeletet csak az egyik fél gyakorolja, úgy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot kell csatolni (kivéve ideiglenes magánútlevél kiállítására irányuló kérelem esetén, ha a kérelmező útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett, vagy azt eltulajdonították).

 

Kérjük, amennyiben Ön házasságot kötött vagy elvált, és ezért más nevet visel, mint ami az eddigi érvényes útlevelében/személyi igazolványában/honosítási okiratában szerepel, akkor szíveskedjék magával hozni a házassági anyakönyvi kivonatát vagy a válási ítéletét. Amennyiben válását/házasságát még nem anyakönyvezték Magyarországon, ezt meg kell tenni ahhoz, hogy az új útlevelét már az új nevére állíthassuk ki.

Amennyiben az útlevél lejárt, mindenképpen hozza magával a születési és a házassági anyakönyvi kivonatát.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel, érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben nem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje kb. 10-16 hét. Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzulátus döntése. Itt szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az útlevél, illetve személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

Kérjük, hogy a díjakra, illetékekre vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is. A külképviseleten beadott kérelmek esetében konzuli közreműködési díj kerül felszámításra.

 

12 év feletti kérelmezők:

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani nagykövetségünk konzuli osztályán ügyfélfogadási időben.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük

Az útlevél kb. 3-6 hét alatt készül el, sürgősségi eljárásra csak Magyarországon van lehetőség (a konzuli osztályon nincs). Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor.

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb.

Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a magasabb díjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja az eltulajdonításról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

 

12 év alatti kérelmezők:

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot. A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Ezért nincs lehetőség sem sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására azért, mert a korábbi okmányok érvényességi ideje lejár!

Amennyiben a kérelmezővel egy háztartásban kettő vagy több kiskorú gyermek él, az útlevél díjából a kérelmező kedvezményre jogosult. 

Kérjük, a 12 év alatti gyermek útlevél igényléséhez az alábbi dokumentumokat hozza magával:

  • A gyermek lejárt vagy rövidesen lejáró útlevele;
  • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
  • Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell, ilyenkor a szülői felügyeletet gyakorló szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, szíveskedjék magával hozni saját érvényes útlevelét/személyi igazolványát is);
  • Amennyiben a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, a szülők hozzák magukkal a személyi igazolványukat/útlevelüket), vagy szükséges a távollevő szülő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az útlevél kiadásához; ilyen nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt;
  • 1 db színes igazolványkép: Kérjük, ne házilag készített fényképet hozzanak, mert azok gyakran nem felelnek meg a követelményeknek; (EU szabvány - 3,5 x4,5 cm - igazolvány kép szükséges az útlevélhez)
  • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett gyermekek: az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
  • ha a gyermek korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő).